Тэсо сургалт хөгжлийн академи

By 02/23/2021Uncategorized

ТЭСО корпораци нь 2020 оноос эхлэн ажилчдынхаа сурч хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дотоод ажилчдаа сургагч багшаар бэлтгэн ажилчдынхаа суурь, удирдах, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, карьер төлөвлөлтийг дэмжих зорилгоор “ТЭСО СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ”-ийг байгуулсан.
Тус академи нь корпорацийн эрхэм зорилгыг дэмжих, ажилчдын чадавхыг дээшлүүлэх 10 модуль бүхий 30 гаруй сургалтыг зохион байгуулахaaр дотоод сургагч багш нараа мэргэшүүлэн бэлдээд байна.
ТЭСО СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ нь тасралтгүй суралцах процессыг ажилчдад бий болгосноор ажилчдыг мэдлэг чадвараа тогтмол хөгжүүлэх, корпорацийн хэмжээнд ур чадвартай ажилчдыг бий болгон өөрчлөлт, өрсөлдөөнд давуу байдлыг бий болгох корпорацийн хөгжил дэвшлийг нэг алхам урагшлуулах хөшүүрэг болох юм.

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнсний үйлдвэрлэл, барилга бүтээн байгуулалт, олон улсын тээвэр, гадаад харилцаа, импорт экспорт, хамтын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.